Quiz: Stockholms Universitet

 1. Manne Siegbahn (1886-1978) har givit namn till ett par hus på Frescativägen och ett laboratorium (MSL). Vilket år och i vilket ämne fick han nobelpris?
  1. Fysik, 1924
  2. Kemi, 1923
  3. Medicin, 1922
 2. Svante Arrhenius (1859-1927) har givit namn till ett laboratorium på campus, en krater på månen, ett fjäll och en ekvation. Han var även rektor för Stockholms universitet ett par år. Vilket år och i vilket ämne fick han nobelpris?
  1. Fysik, 1902
  2. Kemi, 1903
  3. Medicin, 1904
 3. Sofia 'Sonja' Kovalevskaya (1850-1891) var den första kvinnliga professorn i Sverige, vid det som kom att utvecklas till Stockholms universitet. Hon blev även föreslagen för inval till KVA 1885, men fick avslag för att hon var kvinna. Vilket år blev hon professor och i vilket ämne? Och var hon världens första kvinnliga professor i det ämnet? Och varför tänker vissa att Nanna Svartz (1890-1986) var den första kvinnliga professorn i Sverige?
  1. Fysik, 1882, Ja
  2. Kemi, 1886, Nej
  3. Matematik, 1884, Ja
  4. Biologi, 1880, Nej
 4. Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) studerade vid Uppsala universitet och var bland annat verksam vid Stockholms universitet (rektor och professor) och i Nobelkommiten. Han verkade för att Sofia Kovalevskaya skulle bli professor på Stockholms Universitet och att Henrietta Swan Leavitt skulle få Nobelpris i fysik för sina insatser kring Cepheidvariabler. Mittag-Leffler-institutet finns än idag (ligger i Djursholm) och anses förmodligen som den coolaste plats att arbeta på i Sverige inom sin nisch. Vilken yrkesgrupp känner sig hedrade ifall de får chansen att arbeta där?
  1. Matematiker
  2. Kemister
  3. Biologer
  4. Ekonomer
 5. En av Olof Palmes söner är professor på Stockholms universitet. Vad är hans förnamn och inom vilket ämne är han verksam?
  1. Jacob, Datavetenskap
  2. Joakim, Statsvetenskap
  3. Mårten, Nationalekonomi
  4. Mattias, Sociologi
 6. Arkitekten Ralph Erskine (1914-2005) ritade bland annat Allhuset, Juristernas Hus, Aula Magna och biblioteket. Vart föddes han?
  1. England
  2. Wales
  3. Skottland
  4. Irland
 7. Från Circle K (föredetta Statoil) och gamla tågstationen (Roslagsbanan / Frescati) och bort förbi Laduviken mot Husarviken går Norra Djurgårdens stridsvagnsspärr som del av Stockholms inre försvarslinje, och längs skogsbrynet finns fortfarande så kallade 'Draktänder' och 'Betongpianon' kvar. När uppfördes den?
  1. 1942
  2. 1943
  3. 1944
  4. 1945
 8. Det finns ett par fornlämningar / gravhögar på campus (se fornsök) exempelvis mellan Svante Arrhenius väg och Bergiusvägen (mellan Arrheniuslabbet och Lappis). Frescati campus har delvis varit sjöbotten tidigare, och under medeltiden ägdes det av några klosterordnar. Sedan vilken period finns det spår att Frescati brukats av våra förfäder?
  1. Bronsåldern
  2. Järnåldern
  3. Vikingatiden
  4. Medeltiden
 9. När startade Stockholms universitet (som på den tiden hette Stockholms högskola) sin verksamhet?
  1. 1858
  2. 1868
  3. 1878
  4. 1888
 10. Schefflerska palatset (Drottninggatan 116) uppfördes omkring år 1700, och har sedan 1830-talet även varit känt som Spökslottet (och parken intill österut som Spökparken). Lokalerna används idag av Stockholms universitet (bland annat i samband med representation, och som arbetslokaler för pensionerade professorer). När donerades det till Stockholms högskola?
  1. 1914
  2. 1924
  3. 1904
  4. 1894
 11. Johan 'Jan' Persson var en kortväxt hovjägare som levde i Stockholm under slutet av 1600-talet. Som en extra inkomstkälla öppnade han en krog i sin vaktbostad (ungefär vid nuvarande Lill-Jans plan) som blev populär och fanns kvar en bit in på 1800-talet. Namnet Lill-Jansskogen har funnits i folkmun sedan länge, men när fattades beslutet att det skulle bli det officiella namnet på området?
  1. 1859
  2. 1909
  3. 1959
  4. 2009
 12. Villa Bellona uppfördes 1907 och dess arkitekt var Lars Johan Lehming, och är den enda bevarade av de sju Professorsvillorna från experimentalfältens tid (en bonusfråga utan plats för svar: vad var experimentalfälten?). Vart på campus Frescati ligger denna byggnad?
  1. Det röda huset intill det nya studenthuset, A-huset och allhuset
  2. Det gröna huset ('Greens villa' i folkmun) intill Arrheniuslabbet och geovetarnas hus
  3. Det röda huset med vita knutar på Svante Arrhenius väg 21E vid Frescati backe
  4. Det gula huset (känd som Gula villan) intill F-huset och biblioteket
 13. Bloms hus (intill södra husen) byggdes under andra halvan av 1830-talet, och idag sitter bland annat universitetsförvaltningen där. Efter vem är huset uppkallad?
  1. Den person inom Lantbruksakademin som tog initiativ till att huset byggdes
  2. Husets arkitekt
  3. Den tjänsteman inom statsförvaltningen som ansvarade för jordbruksfrågor
  4. En av Oscar den förstes rådgivare
 14. I Kräftriket finns idag matematiska institutionen, företagsekonomiska och Asien, Mellanöstern och Turkietstudier. Tidigare fanns veterinärhögskolan där. En gammal benämning på området är Cathrineberg. Varför kallas det kräftriket?
  1. Brunnsviken hade kräftor, vilka serverades på en 1700talskrog där
  2. Från 1870-talet producerades brännvin där, och dess verkare kallades Kräftan
  3. Ett tidigt behandlingshem för cancer fanns där
  4. Oscar II lär som barn ha sagt att udden liknade en kräfta
 15. Namnen Frescati och Albano låter Italien-inspirerade snarare än svenskklingande, vem ligger bakom? Är namnen Inverness (vid Stocksund) och Bellevue (söder om Brunnsviken, väster om Albano) relaterade till samma person och händelse?
  1. Gustav III reste till Italien på 1780-talet och gav namn till nämnda områden
  2. Gustav III reste till Italien på 1780-talet och gav namn till Albano och Frescati, men inte Bellevue och Inverness
  3. Skeppsredaren Axel Johnson var gift med en kvinna från Skottland och samtidigt som han vurmade för namnet Inverness vid Stocksund föreslog han Italien-klingande namn under 1800talets andra halva för dåtidens motsvarighet till stadsbyggnadskontoret
  4. Adolf Fredrik hade en italiensk älskarinna som fick ett markområde vid universitetets nuvarande Frescati-campus
 16. Albanova invigdes 2001, och så sent som 2012 rivdes en liten kyrka/kapell intill som var spår från tidigare verksamhet på området. Vad låg på området tidigare?
  1. Stockholms epidemisjukhus / Roslagstulls sjukhus
  2. Ruddammens fiskindustrier, sedermera marinbiologisk undervisning
  3. Kattrumpstullens äldreboende
  4. Engelska skolan
 17. Ett centrum finns på Stockholms universitet som heter Score, vad är deras primära intresseområde?
  1. Samhällets styrning och organisation, Demokratifrågor
  2. Nationalekonomi och Ekonometri
  3. Sociologi
  4. Socialantropologi
 18. Den nuvarande rektorn heter Astrid Söderbergh Widding och hennes föregångare var Kåre Bremer. Vem var närmast dessförinnan?
  1. Gustaf Lidencrona
  2. Moira von Wright
  3. Inge Jonsson
  4. Peter Gudmundson
 19. Ungefär hur många helårsstudenter på grund+avancerad nivå hade SU 2015? Ungefär hur många doktorander?
  1. 25000 st resp 1500 st
  2. 30000 st resp 1800 st
  3. 35000 st resp 2000 st
  4. 40000 st resp 2500 st
 20. Fiskartorpet är ett område på norra Djurgården som fått sitt namn från det äldsta huset där, en liten fiskarstuga som fortfarande finns kvar på den plats det byggdes. När uppfördes stugan och för vem?
  1. 1680-talet, Karl XI
  2. 1650-talet, Karl X Gustav
  3. 1710-talet, Karl XII
 21. Fiskartorpets hoppbacke låter skidåkare landa på laduviken och ersatte två föregångare (från 1890-talet resp 1904), och den användes senast 2007. När invigdes den nuvarande hoppbacken?
  1. 1920-talet
  2. 1930-talet
  3. 1940-talet
 22. Hur hög är andelen kvinnliga studenter på grundnivå/kandidat/master på Stockholms Universitet?
  1. Hur hög är andelen kvinnliga studenter bland doktorander?
  2. Hur hög är andelen kvinnor bland postdocs?
  3. Hur hög är andelen kvinnor bland forskare?
  4. Hur hög är andelen kvinnor bland professorer?
  5. Förändras dessa siffror ifall man bryter ner på fakultet/sektion/institution?
  6. Vilka åtgärder kan man utföra för att siffror ska närma sig 50-50?
2015-06-09:034 Frescati by Magnus Norden